คลังเก็บบล็อก

Philosophy of Sufficiency Economy

Untitled

Advertisements

animation website


animation

DLIT

dlit

technology website

bong4

ง 30227

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล            5 คะแนน    ตรวจสอบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ง 30227   คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1                                  เวลา  40  ชั่วโมง        จำนวน      1.0     หน่วยกิต

—————————————————————————————————————————

ศึกษาเกี่ยวกับ ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต   คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบที่ใช้งาน ไม่ทำผิดกฎหมายและศีลธรรม แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน ตามหลักการทำโครงงาน   ศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา

โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการตัดสินใจ

เพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล             การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

มีความซื่อสัตย์  มีจิตสาธารณะ มีความสามารถ  มีทักษะในการทำงาน  รู้จักแก้ปัญหาเสียสละ  ซื่อสัตย์  ขยันอดทน  ยุติธรรมมีความรับผิดชอบการใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการตัดสินใจ  ใช้แหล่งเรียนรู้และสอดแทรกเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น  รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผลการเรียนรู้

  1. ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
  2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงานได้
  3. บอกข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
  4. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน ตามหลักการทำโครงงาน และศึกษาผลกระทบด้าน

สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้นเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาได้

รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้

 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้

ง30227   คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1                                  เวลา  40  ชั่วโมง        จำนวน      1 .0    หน่วยกิต

—————————————————————————————————————————

 

หน่วยที่ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา/ชั่วโมง
1 การติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ข้อ 1,2,3,4 4
2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน 6
3 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ ที่ใช้งาน ไม่ทำผิดกฎหมายและศีลธรรม แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น 6
4 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน ตามหลักการทำโครงงานที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น และการศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา 24
รวม 40

 การวัดผลประเมินผล

ง30227   คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1                                  เวลา  40  ชั่วโมง        จำนวน      1.0     หน่วยกิต

—————————————————————————————————————————

หน่วยที่ ชื่อสาระการเรียนรู้ ระหว่างภาค(คะแนน) กลางภาค

(คะแนน)

สอบ

ปลายภาค(คะแนน)

รวม
1 การค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 20 20
2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน 20 10 30
3 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยี 15 15
4 การสร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น 15 20 35
รวม 70 10 20 100

งานวิจัย

งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

ABSTRACT

Research Title       :       Teachers’ satisfaction towards the Academic Administration
of  Damrongrakarn School, Chiang Rai Province, Thailand.
Researcher             :      Mrs. Bongkot Boonlert
Degree Name         :      Master of Education
Major                     :      Thesis. M.Ed. (Educational Administration)
Academic year       :      2559
Thesis Advisor       :      Associate Professor Suphanit Areehathirat
The purpose of this study was to education and compare gender differences in teachers’s satisfaction towards the academic administration of  Damrongratsongkroh School, as well as their overall satisfaction in teaching experience. The sample consisted of 108 teachers of the 2559 academic school year at Damrongratsongkroh School, Chiang Rai Province, Thailand. The sample was selected via the stratified sampling method, using Krejcie and Morgan tables (Index of Congruence [IOC]=1.00). The sample was given a questionnaire  that was tested for reliability using Cronbach’s Alpha Coefficient, and attained a confidence interval value of 0.924. To compare satisfaction between genders, the percentage, mean, and standard deviations of answers to the questionnaire were analyzed using statistical T-testing and a One-Way ANOVA. The results of this study suggest: 1. Teachers’ overall satisfaction with the academic administration was generally high and  all  aspects were from the high to the highest ; 2. No significant differences in satisfaction between genders was noted; however, when Education Supervision was considered, there was a statistically significant difference (p<0.05); and 3. No significant difference in terms of teaching experience was noted, however, when Education Counseling was considered, there was a statistically significant difference (p<0.05).

วิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการใช้บล็อกและห้องเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experinuntal Research )  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการใช้บล็อกและห้องเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บล็อกและห้องเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์

โดยมีสมมติฐานการวิจัยคือ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการใช้บล็อกและห้องเรียนออนไลน์  สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์แล้วนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บล็อกและห้องเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์มีเกณฑ์อยู่ในระดับมาก รูปแบบการทดลอง  คือ  แบบกลุ่มเดียว  วัดก่อนและหลังการทดลอง ( One group Pretest – Posttest design )  กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ง31101) โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ใช้วิธีประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเครซี่มอแกน (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และคณะ.2559) กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1. บล็อกและห้องเรียนออนไลน์ 2. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บล็อกและห้องเรียนออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (  )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D )  และการทดสอบค่าที ( Dependent t-test )  ผลการวิจัยพบว่า  หลังการทดลอง  หลังการเรียนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการใช้บล็อกและห้องเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์มีผลการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการใช้บล็อกและห้องเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 3.56; S.D.=0.64)

ชวนคิด
ทั้งกาย วาจา ใจ เมื่อเราคิด เราพูด เราทำ จงมีสติ ตั้งมั่นด้วยความคิด ไตร่ตรอง ก่อนจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากทำโดยไม่คิด ทำผิดพลาดไป อาจต้องทำให้เสียใจภายหลัง ไม่เพียงแต่ตนเอง คนรอบข้างก็ลำบากไปด้วย ดังนั้น ก่อนทำอะไร จงคิดให้ดี อย่าลืมว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว “