คลังเก็บบล็อก

Philosophy of Sufficiency Economy

Untitled

Advertisements

animation website


animation

DLIT

dlit

technology website

bong4

ง 30227

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล            5 คะแนน    ตรวจสอบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ง 30227   คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1                                  เวลา  40  ชั่วโมง        จำนวน      1.0     หน่วยกิต

—————————————————————————————————————————

ศึกษาเกี่ยวกับ ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต   คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบที่ใช้งาน ไม่ทำผิดกฎหมายและศีลธรรม แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน ตามหลักการทำโครงงาน   ศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา

โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการตัดสินใจ

เพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล             การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

มีความซื่อสัตย์  มีจิตสาธารณะ มีความสามารถ  มีทักษะในการทำงาน  รู้จักแก้ปัญหาเสียสละ  ซื่อสัตย์  ขยันอดทน  ยุติธรรมมีความรับผิดชอบการใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการตัดสินใจ  ใช้แหล่งเรียนรู้และสอดแทรกเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น  รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผลการเรียนรู้

  1. ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
  2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงานได้
  3. บอกข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
  4. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน ตามหลักการทำโครงงาน และศึกษาผลกระทบด้าน

สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้นเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาได้

รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้

 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้

ง30227   คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1                                  เวลา  40  ชั่วโมง        จำนวน      1 .0    หน่วยกิต

—————————————————————————————————————————

 

หน่วยที่ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา/ชั่วโมง
1 การติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ข้อ 1,2,3,4 4
2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน 6
3 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ ที่ใช้งาน ไม่ทำผิดกฎหมายและศีลธรรม แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น 6
4 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน ตามหลักการทำโครงงานที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น และการศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา 24
รวม 40

 การวัดผลประเมินผล

ง30227   คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1                                  เวลา  40  ชั่วโมง        จำนวน      1.0     หน่วยกิต

—————————————————————————————————————————

หน่วยที่ ชื่อสาระการเรียนรู้ ระหว่างภาค(คะแนน) กลางภาค

(คะแนน)

สอบ

ปลายภาค(คะแนน)

รวม
1 การค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 20 20
2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน 20 10 30
3 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยี 15 15
4 การสร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น 15 20 35
รวม 70 10 20 100

ชวนคิด

ชวนคิด
ทั้งกาย วาจา ใจ เมื่อเราคิด เราพูด เราทำ จงมีสติ ตั้งมั่นด้วยความคิด ไตร่ตรอง ก่อนจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากทำโดยไม่คิด ทำผิดพลาดไป อาจต้องทำให้เสียใจภายหลัง ไม่เพียงแต่ตนเอง คนรอบข้างก็ลำบากไปด้วย ดังนั้น ก่อนทำอะไร จงคิดให้ดี อย่าลืมว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว “