คลังเก็บบล็อก

ง 30227

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล            5 คะแนน    ตรวจสอบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ง 30227   คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1                                  เวลา  40  ชั่วโมง        จำนวน      1.0     หน่วยกิต

—————————————————————————————————————————

ศึกษาเกี่ยวกับ ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต   คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบที่ใช้งาน ไม่ทำผิดกฎหมายและศีลธรรม แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน ตามหลักการทำโครงงาน   ศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา

โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการตัดสินใจ

เพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล             การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

มีความซื่อสัตย์  มีจิตสาธารณะ มีความสามารถ  มีทักษะในการทำงาน  รู้จักแก้ปัญหาเสียสละ  ซื่อสัตย์  ขยันอดทน  ยุติธรรมมีความรับผิดชอบการใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการตัดสินใจ  ใช้แหล่งเรียนรู้และสอดแทรกเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น  รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผลการเรียนรู้

  1. ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
  2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงานได้
  3. บอกข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
  4. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน ตามหลักการทำโครงงาน และศึกษาผลกระทบด้าน

สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้นเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาได้

รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้

 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้

ง30227   คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1                                  เวลา  40  ชั่วโมง        จำนวน      1 .0    หน่วยกิต

—————————————————————————————————————————

 

หน่วยที่ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา/ชั่วโมง
1 การติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ข้อ 1,2,3,4 4
2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน 6
3 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ ที่ใช้งาน ไม่ทำผิดกฎหมายและศีลธรรม แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น 6
4 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน ตามหลักการทำโครงงานที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น และการศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา 24
รวม 40

 การวัดผลประเมินผล

ง30227   คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1                                  เวลา  40  ชั่วโมง        จำนวน      1.0     หน่วยกิต

—————————————————————————————————————————

หน่วยที่ ชื่อสาระการเรียนรู้ ระหว่างภาค(คะแนน) กลางภาค

(คะแนน)

สอบ

ปลายภาค(คะแนน)

รวม
1 การค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 20 20
2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน 20 10 30
3 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยี 15 15
4 การสร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น 15 20 35
รวม 70 10 20 100
Advertisements
เรียนรู้ไอที กับบล๊อคครูแนน รัตนาพร

เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และสื่อการสอนต่างๆ

เว็บวาไรตี้ MoohunDesign.com

เว็บวาไรตี้ ข่าวสาร บันเทิง กีฬา สาระ ขำขัน คลิปเด็ด หนุ่มหล่อ สาวสวย เรื่องเด่น ประเด็นดัง pantip facebook

เรียน ICT ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย

เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์แบบซิว ๆ พร้อมสาระมากมายที่น่าสนใจ

bongk

A topnotch WordPress.com site

Bongkot Boonlert

jaewbongkot.wordpress.com

BLOG ครูแมนสรวง

การบริหารสถานศึกษา การศึกษา ปรัชญา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ แมนสรวง แซ่ซิ้ม

BLOG ครูสิทธิ์

ไม่ถึงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน

Kru O@b ^ ^

คอมพิวเตอร์ง่ายนิ๊ดเดียว

Blog ครูไก่

ยินดีที่ท่านเข้ามาเรียนรู้กับเรา

eisdamrong

EIS of Damrongratsongkroh school

BLOG KRUPIYAPORN

Damrongratsongkroh school (chemistry)