Category Archives: ผลงานเด็ก1

สรุปกิจกรรม

DSC01008

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

 

สรุปกิจกรรม – งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำ 

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 – สรุปกิจกรรม

ชุมชนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2557

ห้องเรียน 4.1 ห้องเรียน 4.2 ห้องเรียน 4.3 ห้องเรียน 4.4 ห้องเรียน 4.5 ห้องเรียน 4.6

ชุมชนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2557

ห้องเรียน 4.7 ห้องเรียน 4.8  ห้องเรียน 4.9  ห้องเรียน 4.10  ห้องเรียน 4.11  ห้องเรียน 4.12

…………………………………………………………………………………………………………..

ชุมชนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2558

4.1 41ds2558                 classroom 41ds2558    

4.2 42ds2558                classroom 42ds2558    

4.3 43ds2558                classroom 43ds2558    

4.4 44ds2558                classroom 44ds255    

4.5 45ds2558                 classroom 45ds2558    

4.6 46ds2558                 classroom 46ds2558    

ชุมชนออนไลน์ 2/2558

3.11  311ds2558_20225 เชิญนักเรียนหรือให้รหัสนี้แก่นักเรียนเพื่อเข้าร่วม: 1n1hwx8

3.12  312ds2558_20225 เชิญนักเรียนหรือให้รหัสนี้แก่นักเรียนเพื่อเข้าร่วม: brl31cb

4.7                                  classroom  47ds2558_31101  

4.8                                  classroom  48ds2558_31101 

4.9                                  classroom  49ds2558_31101 

4.10                                classroom  410ds2558_31101 

4.11                                classroom  411ds2558_31101 

4.12                                classroom  412ds2558_31101 

68ds2558_30227  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.8

67ds2558_30227  ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6.7

ง 30223 การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น

รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………….
ชุมชน 44ds2558_30223       Classroom     44ds2558

ชุมชน 48ds2558_30223       Classroom    48ds2558

ง 30225 องค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุมชนออนไลน์ 67ds2558     classroom 67ds2558
ชุมชนออนไลน์ 68ds2558     classroom 68ds2558

…………………………………………………………………………………………………………..

ส่งงานแอนิเมชัน ม.4.4 และ 4.8 (gmail)

ส่งงานแอนิเมชั่น ม.4.4 และ 4.8

https://docs.google.com/document/d/18pmINEKVJRVh2imvSixQDZaz-gCR-jXLc4O2nKL55Ms/edit

ชุมชน 4.4

https://plus.google.com/u/0/communities/111341604634453525661/events

2559
1. Classroom 4.1   2. Classroom 4.2  3. Classroom 4.3   4. Classroom 4.4
5. Classroom 4.5   6. Classroom 4.6  7.Classroom 4.7     Community 4.7
8.Classroom 4.8     Community 4.8
9.Classroom 4.9     Community 4.9
10.Classroom 4.10    Community 4.10
11. Classroom 4.11   Community 4.11
12.Classroom 4.12    Community 4.12

Classroom
44ds2559_D302234.4
48ds2559_D302234.8

ชุมชน
44ds2559_30223
48ds2559_30223

classroom 2560

classroom 4.1
classroom 4.2
classroom 4.3
classroom 4.4
classroom 4.5
classroom 4.6

Advertisements

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมในโดมอบสับปะรดอบแห้ง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัย1. เพื่อเป็นการถนอมสับประรด 2. เพื่อโปรแกรมคำสังที่ใช้ควบคุมการทำงานในตู้อบสับปะรดสมมุติฐานการทดลอง 1. สามารถสร้างโปรแกรมควบคุมการทำงาน 2. สามารถสร้างโปรแกรมควบคุมการทำงานการทำสับปะรดอบแห้งในตู้อบด้วยการควบคุมโดยอัตโนมัติของเครื่อง   Unicon  ขั้นตอนการทำงานโปรแกรม 1.ออกแบบ Flow chart 2.ศึกษาการใช้งานโปรแกรมตามคู่มือบอร์ด Unicon 3.เขียนโปรแกรมลงในบอร์ดUnicon ตามขั้นตอน ของ flow chart การวิเคราะห์ข้อมูล 1. เปรียบเทียบอุณหภูมิ 2.การควบคุมอุณหภูมิภายในตู้อบสับประรด จากการศึกษาการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน พบว่า โปรแกรมสามารถควบคุมการทำงานของอุณหภูมิ จากการพัฒนาโปรแกรมโดมอบสับปะรดอัฉริยะ พบว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมการอบสับปะรดอุณหภูมิระหว่าง 60-70 องศาเซลเซียส เราสามารถควบคุมอุณหภูมิโดยการวัดอุณหภูมิของจากบอร์ดUnicon เราควรรักษาอุณหภูมิในโดมให้เหมาะสมกับการอบสับปะรด หากมีความร้อนมากเกินไปบอร์ดสามารถเปิดไฟและพัดลมอัตโนมัติเพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในตู้อบสับประรดไห้เหมาะสมได้

ครงงานเรื่อง เกม Anti Smoke Game

บทคัดย่อ

ในการทำโครงงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเกมส์จากโปรแกรม Construct 2 เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนงดสูบบุหรี่ เพื่อให้ผู้คนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ เพื่อให้ผู้คนเข้าใจถึงโทษภัยของการสูบบุหรี่ในรูปแบบของเกมส์ ซึ่งไม่น่าเบื่อและสนุกสนาน โดยการนำเกม Anti Smoke Game มาสร้างบนโปรแกรม  Construct 2 ทำให้สะดวกในการเล่นเกมและมีความน่าสนใจ ส่งผลให้ผู้คนเข้าใจถึงโทษภัยของการสูบบุหรี่ อีกทั้งยังได้นำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่น คณะผู้จัดทำได้นำเสนอผลการดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ 1.ผลสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนภายในโรงเรียนจำนวน 10 คนโดยแบ่งเป็นชาย 5 คนและหญิง 5 คนที่ได้ทดลองเล่น1.1 กราฟสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนภายในโรงเรียนจำนวน 10 คนโดยแบ่งเป็นชาย 5 คนและหญิง 5 คนที่ได้ทดลองเล่น 2. เกม Anti Smoke Game 2.1 การออกแบบเนื้อหาของเกม      2.2 เมนูระดับความยากง่ายเกม         2.3 เกม  Anti Smoke Game บนโปรแกรม Construct 2 2.3เกมส์นี่สามารถทำให้เห็นโทษของการสูบบุหรี่ได้มากยิ่งขึ้น2.4สามารถทำให้เข้าใจถึงภัยจากบุหรี่ได้ในรูปแบบของเกมส์ได้ดี สรุป 1. รูปแบบของตัวเกมส์สามารถทำให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนาน 2.ตัวเกมส์สอดแทรกถึงภัยจากบุหรี่ได้ดี 3.ต้องการให้มีโอกาศได้ลองเล่นเกมส์ในรูปแบบโครงแบบนี้อีก 4.ความพึงพอใจโดยรวมของตัวเกมระดับมาก

 

 1. Digital Learning Contest 3
  โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3

 1. ประกาศนียบัตรระดับเหรียญเงิน เรื่อง คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูล
  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขที่ 554 หมู่ 4 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
  นางบงกช บุญเลิศ
  นายสิริภาส สิงหนาท
  นางสาวปองวลัย รัตนานุกูล
  นางสาวรุฬิญา วาสนา

 

ทุกคนแสดงความเห็น : ความพึงพอใจในการใช้สื่อ blog-krubongkot

ทุกคนให้ทำ : ความพึงพอใจของนักเรียน