Category Archives: ผลงานเด็ก1

สรุปกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

DSC01008

สรุปกิจกรรม – งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำ 

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 – สรุปกิจกรรม

ชุมชนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2557

ห้องเรียน 4.1 ห้องเรียน 4.2 ห้องเรียน 4.3 ห้องเรียน 4.4 ห้องเรียน 4.5 ห้องเรียน 4.6

ชุมชนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2557

ห้องเรียน 4.7 ห้องเรียน 4.8  ห้องเรียน 4.9  ห้องเรียน 4.10  ห้องเรียน 4.11  ห้องเรียน 4.12

…………………………………………………………………………………………………………..

ชุมชนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2558

4.1 41ds2558                 classroom 41ds2558    

4.2 42ds2558                classroom 42ds2558    

4.3 43ds2558                classroom 43ds2558    

4.4 44ds2558                classroom 44ds255    

4.5 45ds2558                 classroom 45ds2558    

4.6 46ds2558                 classroom 46ds2558    

ชุมชนออนไลน์ 2/2558

3.11  311ds2558_20225 เชิญนักเรียนหรือให้รหัสนี้แก่นักเรียนเพื่อเข้าร่วม: 1n1hwx8

3.12  312ds2558_20225 เชิญนักเรียนหรือให้รหัสนี้แก่นักเรียนเพื่อเข้าร่วม: brl31cb

4.7                                  classroom  47ds2558_31101  

4.8                                  classroom  48ds2558_31101 

4.9                                  classroom  49ds2558_31101 

4.10                                classroom  410ds2558_31101 

4.11                                classroom  411ds2558_31101 

4.12                                classroom  412ds2558_31101 

68ds2558_30227  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.8

67ds2558_30227  ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6.7

ง 30223 การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น

รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………….
ชุมชน 44ds2558_30223       Classroom     44ds2558

ชุมชน 48ds2558_30223       Classroom    48ds2558

ง 30225 องค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุมชนออนไลน์ 67ds2558     classroom 67ds2558
ชุมชนออนไลน์ 68ds2558     classroom 68ds2558

…………………………………………………………………………………………………………..

ส่งงานแอนิเมชัน ม.4.4 และ 4.8 (gmail)

ส่งงานแอนิเมชั่น ม.4.4 และ 4.8

https://docs.google.com/document/d/18pmINEKVJRVh2imvSixQDZaz-gCR-jXLc4O2nKL55Ms/edit

ชุมชน 4.4

https://plus.google.com/u/0/communities/111341604634453525661/events

2559
1. Classroom 4.1   2. Classroom 4.2  3. Classroom 4.3   4. Classroom 4.4
5. Classroom 4.5   6. Classroom 4.6  7.Classroom 4.7     Community 4.7
8.Classroom 4.8     Community 4.8
9.Classroom 4.9     Community 4.9
10.Classroom 4.10    Community 4.10
11. Classroom 4.11   Community 4.11
12.Classroom 4.12    Community 4.12

Classroom
44ds2559_D302234.4
48ds2559_D302234.8

ชุมชน
44ds2559_30223
48ds2559_30223

classroom 2560

classroom 4.1
classroom 4.2
classroom 4.3
classroom 4.4
classroom 4.5
classroom 4.6

Advertisements

คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูล

 1. Digital Learning Contest 3
  โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3

 1. ประกาศนียบัตรระดับเหรียญเงิน เรื่อง คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูล
  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขที่ 554 หมู่ 4 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
  นางบงกช บุญเลิศ
  นายสิริภาส สิงหนาท
  นางสาวปองวลัย รัตนานุกูล
  นางสาวรุฬิญา วาสนา

 

ทุกคนแสดงความเห็น : ความพึงพอใจในการใช้สื่อ blog-krubongkot

ทุกคนให้ทำ : ความพึงพอใจของนักเรียน