Category Archives: ผลงานครู1

ง 30225 องค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

         ให้นักเรียนทำแบบประเมินและแบบทดสอบ

                                       ทุกคนค่ะ

                                                          แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อ
                                                แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

      ส่งงานทั้งหมดทุกชิ้นก่อนวันที่ 18 กันยายน 2559 ค่ะ

 

information1

http://www.sathukit.ac.th/wbim6/sara.html

ง 30225 องค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ……………………………………………………………………………………
ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการประมวลผลข้อมูล โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มโดยเน้นการฝึกปฏิบัติ และการทำรายงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการประมวลผลข้อมูล จะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการประมวลผลข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

ผลการเรียนรู้

1.มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.มีความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
3.ประกอบและตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
4. มีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
5.มีความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

…………………………………………………………………………………………………………………..

ชุมชน     67ds2559            Classroom  67ds2559_D302256.7 Code ywetzh
ชุมชน     68ds2559            Classroom  68ds2559_D302256.8 Code k8cel9

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อ
แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

1.วิเคราะห์ผู้เรียน  10 คะแนน  : ตรวจสอบการบันทึกวิเคราะห์ผู้เรียน

…………………………………………………………………………………………………………………..

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้

ง 30225 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รายวิชาเพิ่มเติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ 1(คอมพิวเตอร์)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                        เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

หน่วยที่ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา/ชั่วโมง
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1,2,3,4,5 7
2 ฮาร์ดแวร์   17
3 ซอฟต์แวร์   6
4 การประมวลผลข้อมูล   10
รวม 40

การวัดผลประเมินผล

ง 30225 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รายวิชาเพิ่มเติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ 1(คอมพิวเตอร์)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                        เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

หน่วยที่ สาระการเรียนรู้ ระหว่างภาค

(คะแนน)

กลางภาค

(คะแนน)

สอบปลายภาค

(คะแนน)

รวม
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 5 20
2 ฮาร์ดแวร์ 20 10 30
3 ซอฟต์แวร์ 15 5 20
4 การประมวลผลข้อมูล 20 10 30
รวม 70 15 15 100

กิจกรรมที่ 1 บทบาทความหมายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.นักเรียนสำรวจในโรงเรียนว่ามีอะไรบ้าง
2. นักเรียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน(เล่าคนละ 3 เรื่อง)
3.ให้นักเรียนระดมสมองรวบรวมบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อผลการดำรงชีวิตด้านดีไม่ต่ำกว่า 5 ข้อ และในด้านลบ ไม่ต่ำกว่า 5 ข้อ
4. ให้นักเรียนค้นหาภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ภาพ พร้อมอธิบายภาพ
5.ให้นักเรียนค้นหา เรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งความรู้ เช่น วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ และให้นักเรียนสรุปการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแผนผังความคิดพร้อมภาพประกอบ
6. อธิบายความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 2 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ คืออะไร มีอะไรบ้าง
2. ความหมายของฮาร์ดแวร์
3. บทบาทของฮาร์ดแวร์
4. จำแนกอุปกรณ์และยกตัวอย่างฮาร์ดแวร์ และการใช้งาน อย่างน้อย 5 ชนิด
5. ความสำคัญของฮาร์ดแวร์และการดูแลรักษา
6. Input device คืออะไร
7. แป้นพิมพ์ คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร
8. เมาส์คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร
9. สแกนเนอร์คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร
10. กล้องดิจิตอล คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร
11. อุปกรณ์ต่อพ่วง อื่นๆ ยกตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง
12. CPU คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร
13.หน่วยความจำหลัก คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร
14.เมนบอร์ด คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร
15.แรม คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร
16.รอม คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร
17.หน่วยความจำซีมอส คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร
18.Output Device คืออะไร
19.จอภาพ คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร
20.เครื่องพิมพ์ คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร

กิจกรรมที่ 3 อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง

 1. ฟล็อปปีดิสก์
 2. ฮาร์ดดิสก์
 3. คอมแพคดิสก์ DVD
 4. USB
 5. หลักเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร มีอะไรบ้าง
 6. นักเรียนจะนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

กิจกรรมที่ 4 ซอฟแวร์

 1.  ให้นักเรียนค้นหาซอฟต์แวร์ระบบ  3 โปรแกรมและอธิบายประโยชน์การใช้งาน
 2. ให้นักเรียนค้นหาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 3 โปรแกรมและอธิบายประโยชน์การใช้งาน
 3. ค้นหาโปรแกรมประมวลคำ
 4. ค้นหาโปรแกรมการคำนวณ
 5. ค้นหาโปรแกรมการนำเสนอข้อมูล
 6. ค้นหาโปรแกรมการจัดการด้านฐานข้อมูล
 7. ค้นหาโปรแกรมด้านงานพิมพ์
 8. ค้นหาโปรแกรมด้านกราฟิก
 9. ภาวะโลกร้อนคืออะไร มีอะไรบ้าง
 10. นักเรียนจะช่วยภาวะโลกร้อนได้อย่างไรในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมที่ 5 ข้อมูลและสารสนเทศ

 1. ข้อมูลคืออะไร
 2. สารสนเทศคืออะไร
 3. การจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์
 4. เลขฐานสอง
 5. หน่วยของข้อมูล
 6. บิต(Bit)
 7. ไบท์(Byte)
 8. ฟิลด์(Field)
 9. ระเบียน(Record)
 10. แฟ้มข้อมูล(File)
 11. ฐานข้อมูล(Database)
 12. ยาเสพติดคืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
 13. นักเรียนจะหลีกเลี่ยงยาเสพติดในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

กิจกรรมที่ 6 เรื่อง ลักษณะการประมวลผลข้อมูล

 1. การประมวลผลแบบกลุ่ม(Batch Processing)
 2. การประมวลผลแบบทันที(Real -time Processing)
 3. ค่านิยม 12 ประการคืออะไร มีอะไรบ้าง
 4. นักเรียนจะนำค่านิยม 12 ประการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง

ม.6.7  TEST

มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที 1-3    10 คะแนน รายงาน
มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที 1         10 คะแนน รายงาน
มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที 2-3    20 คะแนน รายงาน
มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที 4         10 คะแนน รายงาน

ม.6.8 สอบ

มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที 1-3      10 คะแนน
มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที 1           10 คะแนน
มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที 2-3      20 คะแนน
มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที 4           10 คะแนน

 

 

 

 

Advertisements