ง 20225


ภาพเกมค่านิยม

ง 20225 การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อ

แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………….

กิจกรรมของนักเรียน

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล     5 คะแนน  ตรวจสอบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
……………………………………………………………………………………………………………….

ศึกษาความเป็นมาของโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหว(Flash CS) ความต้องการของระบบ การโปรแกรม ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับโปรแกรมเช่น ส่วนประกอบของโปรแกรม แถบคำสั่ง แถบเมนู เครื่องมือ ฯลฯ เป็นต้น การใช้อุปกรณ์ในการวาดภาพ การทำงานกับสี เครื่องมือตกแต่งภาพ การจัดการ การใช้ข้อความ การทำงานกับซิมโบลล์(Symbols) การทำงานกับเลเยอร์(Layer)การ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใส่เสียงให้กับภาพเคลื่อนไหว และการทำโครงงานภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 1 โปรแกรม

โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มในการสร้างชิ้นงาน

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้โปรแกรม Adobe Flash CS        สร้างการ์ตูนให้เคลื่อนไหว วาดภาพ นำรูปจากภายนอกโปรแกรมมาใช้งาน การสร้างปุ่ม สร้างเสียง คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนขั้นสูงต่อไป

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ในการำงานเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนนิเมชั่น และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

หน่วยการเรียนรู้

  1. การใช้โปรแกรมสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่นได้
  2. สร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม  Adobe Flash CS ได้
  3. สามารถสร้างงานการ์ตูนแอนนิเมชั่นได้

ทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง)
1 โปรแกรมสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น Adobe Flash CS 1,2,3 4
2 ส่วนประกอบและเครื่องมือ Adobe Flash CS 14
3 การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS 16
4 งานการ์ตูนแอนนิเมชั่น 6
รวม 40

การวัดประเมินผล

หน่วยที่ สาระการเรียนรู้ ระหว่างภาค กลางภาค ปลายภาค รวม
1 โปรแกรมสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น Adobe Flash CS 15     20
2 ส่วนประกอบและเครื่องมือ Adobe Flash CS 15 5 5 30
3 การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS 20 5 5 25
4 งานการ์ตูนแอนนิเมชั่น 20   10 25
    70 10 20 100

หน่วยที่ 1 โปรแกรมสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น Adobe Flash CS

1.ให้อธิบายความเป็นมาของโปรแกรม Flash CS
2.นักเรียนบอกสาเหตุที่ขนาดของ Flash มีขนาดเล็กกว่าแฟ้มทั่วไป
3.บอกความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่จะใช้โปรแกรม Adobe Flash CS
4.อธิบายการติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash CS

หน่วยที่ 2 ส่วนประกอบและเครื่องมือ Adobe Flash CS
1. อธิบายส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Adobe Flash CS
2.วิธีการใช้ส่วนประกอบต่างๆของแถบเครื่องมือ(Tool Bar)พร้อมภาพประกอบ
3.วิธีการใช้ส่วนประกอบต่างๆของกล่องเครื่องมือ(Tool Box)พร้อมภาพประกอบ
4.วิธีการใช้ส่วนประกอบต่างๆของเส้นแบ่งเวลา(Time line)พร้อมภาพประกอบ
5.วิธีการใช้ส่วนประกอบต่างๆของหน้าต่างการทำงาน(Stage)พร้อมภาพประกอบ
6.วิธีการใช้ส่วนประกอบต่างๆของหน้าต่างควบคุมการแสดงผล(Panel)พร้อมภาพประกอบ
7.วิธีการใช้ส่วนประกอบต่างๆของปุ่มขยายขนาด(Zoom)พร้อมภาพประกอบ
8.วิธีการใช้ส่วนประกอบต่างๆของแก้ไขซีน(Edit Scene)พร้อมภาพประกอบ
9.วิธีการใช้ส่วนประกอบต่างๆของแก้ไขเวที(Edit Stage)พร้อมภาพประกอบ
10.วิธีการใช้ส่วนประกอบต่างๆของการ Importไฟล์

หน่วยที่ 3 การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS
1. หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2. ซีน(Scene)
3. เฟรม(Frame)
4. การเพิ่มลบและสำเนาซีน
5.การเพิ่มลบและสำเนาเฟรม
6. สร้างภาพเคลื่อนไหวชนิดภาพต่อภาพ(Frame by Frame)
7. สร้างภาพเคลื่อนไหวชนิดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด (Motion Tween)
8. สร้างภาพเคลื่อนไหวชนิดเปลี่ยนลักษณะเดิม(Shape Tween).


หน่วยที่ 4 งานการ์ตูนแอนนิเมชั่น
1. การ Publish ข้อมูล
2. การ Publish ข้อมูลเป็นไฟล์ Flash Movie
3. การ Publish ข้อมูลเป็นไฟล์ HTML
4. การ Publish ข้อมูลเป็นไฟล์ GIF,JPEG,PNG และ QUICK TIME

1. สร้าง view         ตัวอย่างโปรแกรม
2. สร้าง toon        ตัวอย่างโปรแกรม
3. สร้าง Button    ตัวอย่างโปรแกรม
4. สร้าง link          ตัวอย่างโปรแกรม
5. แทรกเสียงและวีดีโอ   ตัวอย่างโปรแกรม

CLASSROOM3.8   CODE  bew9p9  COMMUNITY  3.8
CLASSROOM3.9   CODE  ye3g8i     COMMUNITY  3.9
CLASSROOM3.10 CODE  6c9t51g   COMMUNITY  3.10
CLASSROOM3.11  CODE  ztey198   COMMUNITY  3.11
CLASSROOM3.12  CODE  li9unkn  COMMUNITY  3.12

งานทุกชิ้นส่งภายในวันที่ 20 ก.พ. 2560

ประเมินสื่อ

แบบสอบถามความคิดเห็น

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: