การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น


image

Welcome to the school semester 1/2559

ง 30223  การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น
รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1 เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน   1.0   หน่วยกิต

———————————————

                 ให้นักเรียนทำแบบประเมินและแบบทดสอบ

                                       ทุกคนค่ะ

    ศึกษาและประยุกต์ใช้โปรแกรม Adobe Flash CS,  โปรแกรม Namo  Free Motion  2006  เพื่อให้นักเรียนศึกษา  การสร้างการ์ตูนให้เป็นภาพเคลื่อนไหว  ศึกษาการวาดรูป  ศึกษาการใช้  Action  Scipt  การนำรูปจากภายนอกโปรแกรมมาใช้งาน   การสร้างปุ่ม  การใส่เสียง  เป็นต้นโดย
ใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่มในการสร้างชิ้นงานต่างๆ
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้โปรแกรม  Adobe Flash CS,  โปรแกรม Namo  Free Motion  2006  สร้างการ์ตูนให้เป็นภาพเคลื่อนไหววาดภาพ  นำรูปจากภายนอกโปรแกรมมาใช้งาน  การสร้างปุ่ม  สร้างเสียง  คิดอย่างสร้างสรรค์  เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนขั้นสูงต่อไป
 ผลการเรียนรู้
      1. อธิบายการใช้โปรแกรมสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่นได้

      2. สร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่นด้วยโปรม Adobe Flash cs ได้
      3. นำเสนองานการ์ตูนแอนนิเมชั่นได้
รวมทั้งหมด    3   ผลการเรียนรู้
                                                    โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้
ง30223  การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น
ายวิชาเพิ่มเติม                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2                   เวลา  40  ชั่วโมง        จำนวน   1.0   หน่วยกิต

———————————————————- 

หน่วยที่ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา/ชั่วโมง
1 โปรแกรมสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น ข้อ 1,2,3,4 8
2 การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่นด้วยโปรม Adobe Flash cs 16
3 การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่นด้วยโปรม Namo Free Motion 2006 10
4 งานการ์ตูนแอนนิเมชั่น 6
รวม 40
                                                                การวัดผลประเมินผล
ง 30223  การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น
รายวิชาเพิ่มเติม                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2                             เวลา  40  ชั่วโมง               จำนวน   1.0   หน่วยกิต
——————————————————————–
 

 

หน่วยที่

 

 

สาระการเรียนรู้

ระหว่างภาค(คะแนน) กลางภาค

(คะแนน)

สอบปลายภาค(คะแนน) รวม
1 โปรแกรมสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น 15 20
2 การสร้างสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่นด้วยโปรม  Adobe –  Flash cs 15 5 5 30
3 การสร้างสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่นด้วยโปรม Namo Free Motion 2006 20 5 5 25
4 งานการ์ตูนแอนนิเมชั่น 20 10 25
รวม 70 10 20 100

หน่วยที่ 1 โปรแกรมสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น Adobe Flash CS

1.ให้อธิบายความเป็นมาของโปรแกรม Flash CS
2.นักเรียนบอกสาเหตุที่ขนาดของ Flash มีขนาดเล็กกว่าแฟ้มทั่วไป
3.บอกความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่จะใช้โปรแกรม Adobe Flash CS
4.อธิบายการติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash CS

หน่วยที่ 2 ส่วนประกอบและเครื่องมือ Adobe Flash CS
1. อธิบายส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Adobe Flash CS
2.วิธีการใช้ส่วนประกอบต่างๆของแถบเครื่องมือ(Tool Bar)พร้อมภาพประกอบ
3.วิธีการใช้ส่วนประกอบต่างๆของกล่องเครื่องมือ(Tool Box)พร้อมภาพประกอบ
4.วิธีการใช้ส่วนประกอบต่างๆของเส้นแบ่งเวลา(Time line)พร้อมภาพประกอบ
5.วิธีการใช้ส่วนประกอบต่างๆของหน้าต่างการทำงาน(Stage)พร้อมภาพประกอบ
6.วิธีการใช้ส่วนประกอบต่างๆของหน้าต่างควบคุมการแสดงผล(Panel)พร้อมภาพประกอบ
7.วิธีการใช้ส่วนประกอบต่างๆของปุ่มขยายขนาด(Zoom)พร้อมภาพประกอบ
8.วิธีการใช้ส่วนประกอบต่างๆของแก้ไขซีน(Edit Scene)พร้อมภาพประกอบ
9.วิธีการใช้ส่วนประกอบต่างๆของแก้ไขเวที(Edit Stage)พร้อมภาพประกอบ
10.วิธีการใช้ส่วนประกอบต่างๆของการ Importไฟล์

หน่วยที่ 3 การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS
1. หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2. ซีน(Seene)
3. เฟรม(Frame)
4. การเพิ่มลบและสำเนาซีน
5.การเพิ่มลบและสำเนาเฟรม
6. สร้างภาพเคลื่อนไหวชนิดภาพต่อภาพ(Frame by Frame)
7. สร้างภาพเคลื่อนไหวชนิดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด (Motion Tween)
8. สร้างภาพเคลื่อนไหวชนิดเปลี่ยนลักษณะเดิม(Shape Tween)
หน่วยที่ 4 งานการ์ตูนแอนนิเมชั่น
1. การ Publish ข้อมูล
2. การ Publish ข้อมูลเป็นไฟล์ Flash Movie
3. การ Publish ข้อมูลเป็นไฟล์ HTML
4. การ Publish ข้อมูลเป็นไฟล์ GIF,JPEG,PNG และ QUICK TIME

1. สร้าง view         ตัวอย่างโปรแกรม
2. สร้าง toon        ตัวอย่างโปรแกรม 
3. สร้าง Button    ตัวอย่างโปรแกรม
4. สร้าง link          ตัวอย่างโปรแกรม
5. แทรกเสียงและวีดีโอ   ตัวอย่างโปรแกรม

1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 5 คะแนน :ผลการกรอกข้อมูล  ดูรายชื่อวิเคราะห์ผู้เรียน

1.classroom 4.4 code 8z2zci
2.classroom 4.8 code 0hkib13

 

Advertisements